Annons

FRÅGESTUNDEN DEL 4 – QUESTIONS PART 4

IMG_3895FRÅGOR:

Hej! Tycker du lever ett så inspirerande liv. Kan du göra en liten resumé om ditt liv – alltså som en bakgrundsstory till hur du hamnade där du är idag (inkl berättelsen på Margaux blogg om hur ni adopterade hennes moster!).

Annons

Hoppas du inte tycker min fråga är för lång! Förhoppningsvis kan det vara roligt för dig att skriva J Matilde

Annons

Hej! Hur kommer det sig att du flyttade till Sydafrika? Vad jobbar du med där? Bor ni mitt ute i djungeln långt ifrån någon stad? Känner du dig aldrig otrygg att bo i ett trähus utan fönster, eller har ni vakter? Ser väldigt coolt ut ditt liv där iaf Tror du att du kommer bo kvar där förevigt? Ha en bra dag Med vänlig hälsning, Linnea.

Hej!
Kul med frågestund! Efter att ha följt dig ”genom” Margaux och därefter kollat igenom och läst lite smått i din blogg så kan jag inget annat än att verkligen fascineras av Dig! Och inte minst inspireras!! Det jag funderar över är hur det kom sig att du flyttade ner till Sydafrika? Har du studerat/pluggat något som i så fall ”fört dig dit”, eller hur hamnade du där? Jag tycker det är så MODIGT att välja den typ av ”bana” i livet som du ju tycks ha valt. Sedan, en nyfiken fråga; har du någon gång möjligtvis träffat Mandela? Hehe..
Tack för en inspirerande blogg! Tycker du är ett fantastiskt exempel på vad/vem man idag bör se som en stark, kvinnlig förebild. Girl power!! Julia

Hej och tack för era frågor!

Annons

Ojojoj, det kräver ju ett långt svar. Men jag ska försöka att inte bli för långrandig. Jag är född i Nederländerna och bodde där tills jag var 6 år, då vi flyttade till Nacka i Sverige. Jag lärde mig svenska i skolan eftersom vi talade nederländska hemma. Efter 5 år flyttade vi till Belgien och där gick jag i en internationell skola med flamländska och franska som språk. Jag kan gott säga att det var en stor omställning. Efter några år i Belgien flyttade vi  till Nederländerna igen och sedan tillbaka till Sverige igen. Språk och kommunikation har varit mitt största intresse sedan skoltiden. Jag utbildade mig till tolk och började arbeta som tolk och översättare 1985. Äääälskar yrket! Så småningom gifte jag mig och vi fick 2 barn, Theo och Margaux och bodde i Saltsjöbaden.  2008 fick jag förfrågan av en sydafrikansk stiftelse om jag ville vara med att starta upp en stiftelse åt dem i Sverige. Stiftelsen grundades av bland annat Nelson Mandela och prins Bernard av Nederländerna i slutet av 90-talet. Det var ett fantastiskt intressant arbete och något som inte hade någon erfarenhet av alls. Jag hade aldrig ens varit i Afrika! Visserligen hade jag bott i Brasilien i några år på 80-talet och arbetat som volontär på barnhem där, men går ju inte att jämföra. Jag blev bjuden till Sydafrika för att lära mig mer om arbetet och projektet för första gången 2009. Första året arbetade jag ideellt, men nu erbjöds jag jobbet som generalsekreterare för den svenska stiftelsen. Första gången som jag satte min fot i Sydafrika, kändes det som jag hade kommit hem. Det är vad Afrika gör!

Efter några års arbete för stiftelsen och en utbildning till Certified European Fundraiser på Berghs School of Communication Stockholm, kände jag fortfarande att jag var så långt från projekten, som vi samlade in pengar till. Under tiden hade jag skilt mig och flyttat ifrån Saltsjöbaden in till stan. Jag träffade min nuvarande man Willem i samband med den afrikanska stilftelsen. Han har arbetat nära Nelson Mandela i samband med naturskyddsprojekt i södra Afrika när han under tio år var VD för den sydafrikansk stiftelse. Själv har jag tyvärr aldrig haft möjligheten att träffa denna otroliga person, Nelson Mandela, som har gjort så mycket för Sydafrika. Willem  och jag bildade en egen insamlingsstiftelse i Sverige som heter Transboundary Conservation Foundation och det känns härligt att få välja projekt att arbeta med. Vill ni veta mer om projekten kan ni ta en titt här

Förutom projekten inom stiftelsen har vi små projekt som vi arbetar med i närheten av där vi bor. Se mitt tidigare blogg inlägg om kyrkan till exempel.

Annons

Jag arbetar fortfarande som freelance tolk i svenska, nederländska och engelska runtom i Europa och reser därför väldigt ofta fram och tillbaka och jag är fortfarande skriven på Kungsholmen i Stockholm. Jag fullkomligt älskar mitt liv, min man, mina underbara barn och bonus barn, alla nära och kära omkring mig och långt bort från mig ibland.

Jag hoppas att jag har svarat på de mesta, om inte, ställ fler frågor!IMG_1415Working with my fun collegueas and friends Marie and Veronica in Brussels

QUESTIONS:

Annons

Hi! You live a such an inspiring life. Can you do a little recap of your life – that as a background story of how you got where you are today (including the story of Margaux blog about how you adopted her aunt!). Hope you do not think my question is too long! Hopefully it can be fun for you to write J Matilde

Hi! How is it that you moved to South Africa? What are you working with there? Do you live in the middle of the jungle far from any town? Do you never feel unsafe to live in a wooden house without windows, or do you guard? Looks very cool your life. Do you think you will remain there forever? Have a nice day Best regards, Linnea.

Hi!
Fun with question time! After following up ”by” Margaux and then looked through and read a little bit of your blog I can say that I am really fascinated by You! And very inspired !! What I am wondering is how it came about that you moved to South Africa? Have you studied / studying something that in that case ”brought you there,” or how did you end up there? I think it’s so brave to choose the type of course in life that you indeed have chosen. Then, a curious question; have you ever possibly met Mandela? Hehe ..
Thank you for an inspiring blog! Do you think is a terrific example of what / who we today should see as a strong female role model. Girl power !!
Julia

Annons

Hello and thank you for your questions!

Oohh this requires quite a long answer. But I’ll try not to be too long-winded. I was born in the Netherlands and lived there until I was 6 years old, when we moved to Nacka in Sweden. I learned Swedish in school because we spoke Dutch at home. After 5 years, we moved to Belgium and there I went to an international school with the Flemish and the French as the main language. I can  say that that was big adjustment. After a few years, we moved to the Netherlands again. Four years later back to Sweden again. Language and communication has been my biggest interest since school time. I studied to become an interpreter and began working as an interpreter and translator in 1985. Loooove my profession! Eventually I got married and we had two children and lived in Saltsjöbaden.  2008 I was asked by a South African foundation if I wanted to assist in starting up a foundation for them in Sweden. The Foundation was established in South Africa by Nelson Mandela and Prince Bernard of the Netherlands in the end of the nineties. It was a fantastically interesting work, in itself, but something that i had no experience of at all. I had never even been to Africa! Admittedly I had been living in Brazil for some years in the 80s and there worked as a volunteer in an orphanage, but that is not comparable. I was invited to South Africa to learn more about the work and the projects of the foundation for the first time in 2009. The first year I worked as a volenteer, but now I was offered the job of Secretary General of the Swedish foundation. The first time I set foot in South Africa, it felt like I had come home. That is what Africa does!

After a few years of work for the foundation and a diploma from Bergh’s School of Communication in Stockholm as Certified European Fundraiser, I felt that I was not really close enough to the projects, we collected funds for. Meanwhile, I had divorced and moved away from Saltsjöbaden into town. I met my current husband Willem in connection with the African projects. He has worked closely with Nelson Mandela on conservation projects all over the world while working as the CEO for ten years for the South African foundation.  I have, unfortunately, never had the opportunity to meet this incredible person, Nelson Mandela, who has done so much for South Africa. Willem and I formed our own foundation in Sweden, the Transboundary Conservation Foundation and it feels wonderful to be able choose projects to work on. If you wish to read more about the projects you can take a look here

Annons

In addition to the projects within the foundation, we have small projects that we work on near where we live. See my earlier blog post about the church, for example.

I’m still working as a freelance interpreter in Swedish, Dutch and English throughout Europe and I travel very often back and forth, but my residence is still on Kungsholmen in Stockholm. I absolutely love my life, my husband, my wonderful children, bonus children and all the loved ones around me and away from me sometimes.

It never feels unsafe to live in tree house and no, we have no guards around the house. Besides the tree house in the North West Province, we also spend many days in the beachhouse in Stil Bay (around 300 km away from cape Town).

Annons

I hope this answered most of your questions, if not, let me know!

Dela på:

Annons

Laddar